Chuyển đến nội dung chính
Bosch tại Việt Nam
Sự bền vững, các giá trị và sự tuân thủ pháp lý

Trách nhiệm của chúng tôi

Bằng việc hành động có trách nhiệm về mặt kinh tế, môi trường và xã hội, chúng tôi mong muốn cải thiện chất lượng sống cho cộng đồng và bảo vệ sinh kế của các thế hệ hiện tại và tương lai. Chúng tôi hướng tới điều chỉnh giá các loại năng lượng tái tạo phải chăng hơn và việc di chuyển an toàn hơn, sạch hơn và tiết kiệm hơn, đồng thời phát triển các sản phẩm thân thiện với môi trường trên toàn cầu.

Chiến lược rõ ràng để cải thiện tính bền vững

Chiến lược phát triển bền vững của Bosch được xây dựng dựa trên các mục tiêu cụ thể trong tất cả các lĩnh vực trọng tâm. Trong suốt những năm vừa qua, chúng tôi không ngừng nỗ lực để thực hiện những mục tiêu đó.

Đồ thị về tầm nhìn mục tiêu bền vững của Bosch: Sáu khía cạnh của tầm nhìn mục tiêu được sắp xếp thành hình lục giác. Khía cạnh hành động chống biến đổi khí hậu bao gồm các chủ đề "giảm phát thải CO₂", "hiệu quả sử dụng năng lượng và năng lượng tái tạo". Khía cạnh nước bao gồm các chủ đề về “khan hiếm nước” và “chất lượng nước”. Khía cạnh kinh tế tuần hoàn bao gồm các chủ đề về “hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu” và “cuộc sống thứ hai”. Khía cạnh đa dạng bao gồm các chủ đề “công bằng” và “hòa nhập”. Khía cạnh nhân quyền bao gồm các vấn đề về “trách nhiệm” và “tính minh bạch”. Khía cạnh sức khỏe bao gồm các chủ đề "an toàn lao động" và "các chất cần quan tâm". Trung tâm của hình lục giá là "Tính bền vững - Các khía cạnh mới 2025".
Tầm nhìn mục tiêu "Tính bền vững - Các khía cạnh mới 2025."

Tính bền vững thường được định nghĩa là sự cân bằng của các khía cạnh kinh tế, môi trường và xã hội. Đồng thời, tính bền vững đã trở thành một khái niệm quen thuộc trên thị trường vốn, đặc biệt là bộ tiêu chuẩn ESG (môi trường, xã hội, quản trị). Hiểu biết toàn diện của chúng tôi về tính bền vững kết hợp cả hai cách tiếp cận này. Nó định hình việc quản lý tính bền vững của Bosch, cung cấp định hướng rõ ràng ở tất cả các cấp và đảm bảo rằng các hành động được thực hiện hiệu quả. Theo đó, bằng những hành động có trách nhiệm về mặt kinh tế, môi trường và xã hội, chúng tôi muốn cải thiện chất lượng sống cho cộng đồng và bảo vệ sinh kế của các thế hệ hiện tại và tương lai.

Tầm nhìn mục tiêu "Tính bền vững - Các khía cạnh mới 2025" của chúng tôi chuyển hóa tham vọng này thành các thuật ngữ cụ thể. Dựa trên những xu hướng lớn ảnh hưởng đến công ty và kết quả phân tích tính trọng yếu, những mục tiêu này đặt ra khuôn khổ cho các hoạt động của chúng tôi trong những năm tới.

Thông tin thực tế và số liệu

Công khai, trung thực, toàn diện và minh bạch là tiêu chuẩn của báo cáo hoạt động về phát triển bền vững của Bosch. Mục tiêu chính yếu đưa Bosch trở thành một doanh nghiệp đáng tin cậy và thực hiện tốt trách nhiệm xã hội.

Báo cáo phát triển bền vững của Bosch

Báo cáo phát triển bền vững hiện tại

Với dữ liệu hàng năm, chúng tôi minh bạch hóa các hành động của mình - một cách toàn diện và có thể so sánh được, phù hợp với các nguyên tắc của Sáng kiến Báo cáo Toàn cầu.

Các giá trị – Nền tảng của chúng tôi

Các giá trị phản ánh cách thức kinh doanh của chúng tôi: những chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp khi làm việc với đối tác kinh doanh, nhà đầu tư, cộng sự và xã hội.

Tập trung vào tương lai và kết quả

Chúng tôi tập trung vào kết quả. Điều này cho phép chúng tôi đảm bảo tương lai cũng như tạo dựng nền tảng cho những sáng kiến xã hội của công ty và quỹ Robert Bosch.

Trách nhiệm và sự bền vững

Chúng tôi hành động một cách cẩn trọng và có trách nhiệm vì lợi ích của cộng đồng và môi trường.

Sáng kiến và kiên định

Chúng tôi làm việc theo sáng kiến riêng, với tinh thần trách nhiệm doanh nghiệp và quyết tâm theo đuổi mục tiêu.

Cởi mở và tin cậy

Chúng tôi trao đổi các vấn đề quan trọng của công ty một cách kịp thời và cởi mở. Đây là nền tảng tốt nhất cho một mối quan hệ tin cậy.

Công bằng

Chúng tôi đối xử công bằng với đồng nghiệp và đối tác kinh doanh, và coi sự công bằng là nền tảng cho thành công của công ty.

Sự tin tưởng, uy tín và tính hợp pháp

Chúng tôi chỉ cam kết những gì mà chúng tôi có thể thực hiện, chấp nhận những thỏa thuận mang tính liên kết và tuân thủ pháp luật trong mọi giao dịch kinh doanh.

Sự đa dạng

Chúng tôi tôn trọng và khuyến khích sự đa dạng, và coi đó là điều kiện thiết yếu cho sự thành công.

Bức vẽ của Robert Bosch

Về lâu dài, cách tiếp cận kinh doanh công bằng và trung thực sẽ luôn mang lại lợi nhuận cao nhất.

Robert Bosch, 1921
Logo "Chúng tôi là Bosch" tại địa điểm thí nghiệm của Bosch tại Yakeshi, Trung Quốc.

Chúng tôi là Bosch

Tuyên ngôn sứ mệnh của chúng tôi giải thích nguồn động lực, những điểm chung, và những giá trị mà chúng tôi cùng đeo đuổi. Chúng tôi muốn lưu lại dấu ấn dài lâu trên thế giới – nhờ những đóng góp của một đội ngũ xuất sắc.

Sự tuân thủ - không chỉ gói gọn trong khuôn khổ doanh nghiệp

Sự tuân thủ đề cập đến việc chấp hành các yêu cầu pháp lý và hướng dẫn của công ty. Tại Bosch, đây là một phần không thể tách rời trong các giá trị doanh nghiệp. Vì vậy, chúng tôi đã xác định rõ ràng lập trường của mình về các yêu cầu pháp lý và vấn đề đạo đức trong Quy tắc Ứng xử Kinh doanh áp dụng trên toàn cầu. Cùng với các giá trị của Bosch, sự tuân thủ cung cấp nền tảng mà chúng tôi tin rằng đó là chìa khóa cho sự thành công. Và bởi vì hành động có trách nhiệm và hợp pháp có tầm quan trọng không chỉ gói gọn ở trong khuôn khổ doanh nghiệp, chúng tôi đã xây dựng một quy tắc ứng xử tương ứng dành cho các đối tác kinh doanh của mình.

Tiến sĩ. Stefan Hartung
Tiến sĩ Stefan Hartung, chủ tịch của hội đồng quản trị
Quy tắc Ứng xử Kinh doanh

Quy tắc Ứng xử Kinh doanh

Quy tắc Ứng xử dành cho Đối tác Kinh doanh

Quy tắc Ứng xử dành cho Đối tác Kinh doanh

Hệ thống quản lý tuân thủ toàn công ty

Hệ thống quản lý tuân thủ của Bosch cung cấp một khuôn khổ ràng buộc trên toàn thế giới để thúc đẩy hành vi tuân thủ đồng thời hỗ trợ giảm rủi ro tuân thủ. Hệ thống này cung cấp cơ sở để thực hiện hiệu quả các yêu cầu bên ngoài và nội bộ, đồng thời xác định các yêu cầu tối thiểu đối với các quá trình liên quan đến sự stuân thủ. Các yêu cầu này bao gồm các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát khác nhau cũng như hệ thống thông báo tố giác nội bộ của Bosch. Các cộng sự, đối tác kinh doanh và các bên thứ ba có thể sử dụng hệ thống này bất kỳ lúc nào để báo cáo việc không tuân thủ và có thể báo cáo ẩn danh nếu họ muốn.

Câu hỏi thường gặp

Sự tuân thủ có nghĩa là tuân thủ pháp luật và các quy định của công ty. Nói cách khác, mọi hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Bosch và các cộng sự của nó phải tuân thủ mọi yêu cầu pháp lý, Quy tắc Ứng xử Kinh doanh và bất kỳ hướng dẫn và chỉ thị trung ương hiện hành nào có liên quan đến chủ đề này dưới bất kỳ hình thức nào ("nguyên tắc tuân thủ").

Chủ đề tuân thủ là một vấn đề liên quan đến tất cả các cộng sự, vì tất cả mọi người đều bị ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp bởi vi phạm: một mặt các vi phạm pháp luật có thể dẫn đến truy tố hình sự, tùy theo mức độ nghiêm trọng của sự việc. Mặt khác, vi phạm nguyên tắc tuân thủ có thể gây ra thiệt hại về tài chính cho công ty, cũng như gây tổn hại cho danh tiếng của công ty. Kết quả là sự suy giảm hiệu quả kinh doanh của công ty và qua đó làm suy giảm thành công của công ty. Sự tuân thủ cũng liên quan đến mối quan hệ kinh doanh giữa Bosch và các bên thứ ba: Bosch không muốn dính líu đến hành vi vi phạm nguyên tắc tuân thủ của các bên khác.

Tất cả cộng sự phải báo cáo những vi phạm nguyên tắc tuân thủ pháp lý có thể xảy ra và theo cách này sẽ giúp hạn chế hậu quả của những vi phạm đó và ngăn ngừa những hành vi sai trái tương tự xảy ra trong tương lai. Việc này cũng áp dụng đối với các đối tác kinh doanh và các bên thứ ba.

•  Bất kỳ cộng sự nào, bao gồm thực tập sinh và nghiên cứu sinh Tiến sĩ

• Nhân sự thuê ngoài, chẳng hạn như người lao động được thuê lại hoặc cộng sự làm việc cho các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài

•  Bất kỳ đối tác kinh doanh nào, như các nhà cung cấp, khách hàng, hoặc các đối tác liên doanh

•  Bất kỳ bên thứ ba nào

Điều quan trọng là các vấn đề được báo cáo cho thấy rằng hành vi phạm tội đã được thực hiện - chẳng hạn như trộm cắp, gian lận hoặc hối lộ - hoặc có sự vi phạm có hệ thống các quy định pháp lý hoặc quy định nội bộ của công ty, chẳng hạn như cố tình vi phạm và ngừng tuân thủ các tiêu chuẩn về chất lượng hoặc an toàn hoặc Quy tắc Ứng xử Kinh doanh.

Có. Các cán bộ phụ trách tuân thủ có trách nhiệm điều tra, thu thập bằng chứng sẽ được sử dụng trước tòa và tiến hành bất kỳ thủ tục tố tụng nào có thể là cần thiết. Họ nhận được hỗ trợ từ các chuyên gia trong các bộ phận chuyên môn, những người được đào tạo bắt buộc và có thẩm quyền liên quan.

Những người báo cáo các vấn đề tuân thủ theo sự hiểu biết tốt nhất và trong đức tin của họ không phải lo sợ phía công ty gây bất kỳ bất lợi nào do hành động của họ.

Có, các báo cáo có thể được gửi ẩn danh thông qua đường dây nóng tuân thủ của Bosch. Có thể thiết lập một hộp thư bảo mật trong đường dây nóng để tương tác ẩn danh với cán bộ phụ trách tuân thủ.

Cán bộ phụ trách tuân thủ có trách nhiệm tiến hành điều tra các vi phạm được báo cáo và đảm bảo rằng vấn đề được giải quyết hợp lý (nếu cần thiết, có thể yêu cầu sự hỗ trợ của các phòng chuyên môn của Bosch hoặc các chuyên gia bên ngoài).

Mọi báo cáo vi phạm có thể xảy ra cũng như các biện pháp được thực hiện sau đó phải được tài liệu hóa bởi cán bộ phụ trách tuân thủ. Khi xét đến lợi ích hợp pháp của các bên liên quan, người báo cáo vấn đề có thể tham vấn tình trạng của cuộc điều tra. Nếu việc điều tra một vấn đề bị hủy do không tìm thấy hành vi sai trái có liên quan nào thì cá nhân có liên quan sẽ được thông báo theo đó, với điều kiện họ được yêu cầu đưa ra ý kiến trong quá trình điều tra hoặc đã yêu cầu cung cấp thông tin điều tra.

Bất kỳ báo cáo vi phạm tuân thủ có thể xảy ra thường liên quan tới việc tiết lộ thông tin cá nhân. Vì vậy, việc nhận và xử lý những báo cáo đó yêu cầu rằng người báo cáo xác nhận họ đã được thông báo về quyền lợi của họ theo luật bảo mật thông tin và đồng ý rằng thông tin cá nhân của họ sẽ được sử dụng trong quá trình điều tra các vấn đề về tuân thủ. Trong thường hợp báo cáo được gửi ẩn danh, điều này sẽ không áp dụng.

Liên hệ với Bosch

Chúng tôi mong nhận được phản hồi của bạn

Gửi tin nhắn cho chúng tôi