Chuyển đến nội dung chính
Bosch tại Việt Nam
Chúng tôi có thể giúp bạn bằng cách nào?

Liên hệ

Liên hệ với Bosch

Bạn muốn liên hệ với bộ phận nào?

Tìm hiểu các sản phẩm của chúng tôi

Các website trên toàn cầu

Bosch trên toàn cầu

Bosch trên toàn cầu

Khoảng 440 chi nhánh và công ty con tại khoảng 60 quốc gia - mạng lưới đối tác dịch vụ và kinh doanh tại khoảng 150 quốc gia trên thế giới.