Thông tin và số liệu

Thông tin thực tế

Báo cáo thường niên 2016

Hồ sơ và báo cáo thường niên về công ty trong năm 2016

Là một công ty hàng đầu về công nghệ và dịch vụ, chúng tôi tận dụng cơ hội trên toàn cầu để phát triển vững mạnh. Mong muốn của chúng tôi là nâng cao chất lượng cuộc sống với những giải pháp sáng tạo và hữu ích. Chúng tôi tập trung vào những năng lực cốt lõi trong công nghệ ô tô và công nghiệp cũng như trong sản phẩm và dịch vụ dành cho người dùng chuyên nghiệp và cá nhân.

 

 

2013 2014 2015 2016 2017*
Doanh số bán

46.068

48.951

70.607

73.129

78.000

Cổ phiếu ngoài nước Đức theo phần trăm

77

78

80

80

Số công ty liên kết (Như là vào 12/31 của năm)

281.381

290.183

374.778

389.281

400.500

tại Đức

107.285

105.429

131.994

133.974

137.500

ngoài Đức

174.096

184.754

242.784

255.307

263.000

Chi phí vốn

2.539

2.585

4.058

4.252

Chi phí nghiên cứu và phát triển1

4.543

4.959

6.378

6.954

7.500

Lợi nhuận sau thuế

1.251

2.637

3.537

2.374

Tiền tệ tính theo hàng triệu euro

*Số sơ bộ

1Bao gồm công trình phát triển tính phí trực tiếp cho khách hàng