Các ấn phẩm

Bosch today

Báo cáo thường niên 2016

Hồ sơ và báo cáo thường niên của công ty năm 2016

Báo cáo thường niên

Báo cáo thường niên 2016

Thông tin về công ty và báo cáo thường niên năm 2016.

Sự bền vững

Sự bền vững

Báo cáo 2016

Sơ lược các cột mốc về những hành động mang tính bền vững của Bosch.

Bosch ngày nay

Bosch ngày nay

Những thông tin quan trọng nhất về Bosch được trình bày một cách ngắn gọn và rõ ràng.